Εκτύπωση

Οι σπουδαιότερες αρμοδιότητες της Β1 Διεύθυνσης

Η Β1 Διεύθυνση αποτελεί σημαντικό κρίκο της υπάρχουσας θεσμικής λειτουργίας  του Υπουργείου Εξωτερικών που περιλαμβάνει μία δέσμη υποστηρικτικών δράσεων εξωστρέφειας σε επιτελικό και επιχειρησιακό επίπεδο.

Αποτελείται από τρία τμήματα. Οι σπουδαιότερες αρμοδιότητες κατά τμήμα της Β1 Διεύθυνσης περιλαμβάνουν:

Ι. Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού, που ασχολείται με:

Επίσης, η Β1 Διεύθυνση συμμετέχει σε Ομάδες Εργασίας για την υποστήριξη του έργου της Διυπουργικής Επιτροπής Εξωστρέφειας. Στο πλαίσιο αυτό έχει αναλάβει τη διαχείριση του Κοινού Ημερολογίου Δράσεων Εξωστρέφειας, το οποίο, σε πρώτη φάση, περιλαμβάνει τις Δράσεις Εξωστρέφειας που αναλαμβάνουν, ετησίως, τέσσερις κρατικοί φορείς (ΥΠΕΞ, ΥΠΑΑΤ, ΕΟΤ και ENTERPRISE GREECE).   

ΙI. Τμήμα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Πληροφοριών

IIΙ. Τμήμα Αξιολόγησης, Εποπτείας και Συντονισμού Γραφείων Ο.Ε.Υ., με τις εξής αρμοδιότητες: