Εκτύπωση

Η Β2 Διεύθυνση είναι αρμόδια για τις σχέσεις με τις χώρες της Βαλκανικής, τη Ρωσία, τις λοιπές χώρες της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Χωρών (Κ.Α.Κ.) και την παρακολούθηση του Ο.Σ.Ε.Π.

Η Διεύθυνση έχει ως αρμοδιότητες:

Τη μελέτη και την υποβολή προτάσεων με σκοπό την ανάπτυξη των διμερών οικονομικών σχέσεων με τις εν λόγω χώρες.

Η Β2 Διεύθυνση περιλαμβάνει δύο τμήματα. Η αρμοδιότητα κατά Τμήμα της Β2 Διεύθυνσης κατανέμεται ως ακολούθως:

I. Τμήμα Οικονομικών Σχέσεων με χώρες Βαλκανικής
Το Τμήμα έχει τις κάτωθι αρμοδιότητες:

II. Τμήμα Οικονομικών Σχέσεων με Ρωσία, λοιπές χώρες Κ.Α.Κ. και παρακολούθησης Ο.Σ.Ε.Π.
Το Τμήμα έχει τις κάτωθι αρμοδιότητες: