Εκτύπωση

Το Γραφείο Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του ΟΗΕ (UN Office for Project Services - UNOPOS) προκηρύσσει διαγωνισμούς προμηθειών (ιατρικού εξοπλισμού, φαρμάκων, συστημάτων ασφαλείας κ.λπ) για τους οποίους οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέχουν στην ιστοσελίδα: https://www.unops.org/english/Opportunities/suppliers/Pages/Business-opportunities.aspx

Επιπρόσθετα, για πληρέστερη πληροφόρηση σχετικά με το σύνολο των διαγωνισμών που προκηρύσσει ο Οργανισμός Ηνωνμένων Εθνών οι ενδιαφερόμενες εταιρείες - ανάδοχοι μπορούν να εγγραφούν στο ειδικό portal https://www.ungm.org/